ماه: خرداد 1402

زمین لرزه نیشابور

زلزله ۸-۲-۱۴۰۲ (۲۷آوریل۲۰۲۳) با بزرگای۴.۹ ساعت ۲:۰۹ بامداد نیشابور (جنوب شرق قدمگاه، فخرداوود) در راستای گسل نیشابور رخ داد. گسل نیشابور 29 دی ماه ۱۳۹۰ ؛۱۹ژانویه۲۰۱۲ نیز با بزرگای 5.3…